رفتن به محتوای اصلی

دروس

دروس کارشناسی

 

 

دانشكده

مقطع

رشته

سر فصل دروس

ليست دروس

برنامه پيشنهادي

مهندسی مواد

کارشناسی

مهندسی مواد - متالورژی

کارشناسی

مهندسی متالورژی- استخراجی

 

دانشكده

مقطع

رشته

سر فصل دروس

ليست دروس

برنامه پيشنهادي

مهندسی انرژی

کارشناسی

کارشناسی مهندسی انرژی

 

دانشكده

مقطع

رشته

سر فصل دروس

ليست دروس

برنامه پيشنهادي

مهندسی مکانیک

کارشناسی

کارشناسی مهندسی مکانیک